Dear customer, iDeal is back online! Any questions? Let us know! Regards, The Rooba Team =)

Disclaimer

Dutch disclaimer voor www.rooba.nl

Bedankt voor het gebruik maken van onze website.
Rooba B.V. (Kamer van Koophandel: 68065019), hierna te noemen Rooba, verleent u hierbij toegang tot www.rooba.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Rooba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Rooba spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In de praktijk zal dit voornamelijk niet voorkomen.

De op de Website aangeboden abonnementen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze abonnementen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rooba. Daar wij ook afhankelijk zijn van de provider. Zenderpakketten kunnen ten alle tijden worden aangepast daar wij ook hierbij afhankelijk zijn van de provider. Tevens is Rooba B.V. er niet voor aansprakelijk als het abonnement uitvalt om wat voor reden. Met de aanschaf van een product op onze webshop gaat u hier automatisch mee akkoord.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Rooba. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rooba nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van deze webshop en intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rooba.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rooba, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Retouren

Wij bieden 2 jaar garantie op de hardware, dit is de maximale wettelijke aansprakelijkheidstermijn voor producten in de Nederlandse Electronica branche. Uw kastje dient er nog in redelijke staat uit te zien, deze kunnen wij anders niet vervangen, zelfs als deze in de aansprakelijkheidstermijn valt. Dit omdat wij anders niet kunnen concluderen of het kastje stuk is door een fabrieksfout, of dat dit komt door onjuist handelen van de eigenaar.

Het annuleren van een abonnement is mogelijk, hier kan alleen geen restitutie op plaatsvinden daar de abonnementen door ons vooruit betaald moeten worden.

Betalingen

Betalen via deze webshop is zeer veilig daar de verwerking hiervan wordt uitgevoerd door Mollie Payments. Uw gegevens worden in een veilige omgeving van de Bank, Paypal of Creditcard maatschappij versleuteld. Wij kunnen uw gegevens niet inzien en wij zullen hier ook nooit zelf per email/telefoon naar vragen.

English disclaimer for www.rooba.nl

Thank you for using our website.
Rooba B.V. (Chamber of Commerce: 68065019) hereinafter Rooba, hereby grants you access to www.rooba.nl ( "the Website") and invites you to shop our online environment.

Rooba thereby reserves the right at any time to modify or remove parts of the contents without communicating this to our clients, users of this website.

Liability

Rooba endeavors to update as often as possible the content of the Website and / or supplement. Despite this care and attention it is possible that content is incomplete and / or incorrect.

The offered materials are offered on the Website without any form of guarantee or claim to correctness. These materials may change at any time without prior notice from Rooba. Channel packages can be modified at any time. Also Rooba B.V. is not liable if the subscription plan fails for what reason. With the purchase of a product in our shop you automatically agree with this.

Royalty

All rights of this shop and intellectual property relating to these materials, are reserved by Rooba.

Copying, dissemination and any other use of these materials is prohibited without written permission from Rooba, except and only to the extent provided in regulations of mandatory law (such as right to quote), unless otherwise indicated in specific materials.

Returns

Warranty of the hardware is 2 years. Box must be in neat condition when returned.

A client may cancel a subscription, but Rooba cannot refund this, due subscriptions are already paid in advance to the providers.

Payments

Payments done through our webshop are secured by Mollie Payments. When checking out you will be directed to the encrypted area of your Bank, Paypal or Creditcard company. We can never see your banking details and we will never ask for it.